DIRECT ZOEKEN

In het aanbod respijtzorg

Financieringsmogelijkheden

In sommige gevallen is respijtzorg kosteloos, wanneer het bijvoorbeeld door vrijwilligers wordt gegeven of gesubsidieerd wordt. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kunt u mogelijk een deel vergoed krijgen. U betaalt wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wordt berekend door het CAK, of in het geval van de Wmo door de eigen gemeente.

Hieronder vindt u een overzicht met regelingen waaruit respijtzorg  gedeeltelijk vergoed kan worden.

 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente en is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en actief mee kunnen blijven doen in de samenleving. Als de zorgvrager ondersteuning krijgt vanuit de Wmo kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente.

Mogelijke respijtvoorzieningen uit de Wmo
Dagopvang
Kortdurend verblijf
Vervoer
Huishoudelijke hulp

Aanvraag en meer informatie
U kunt bij uw eigen gemeente terecht voor voorzieningen en hulpmiddelen vanuit de Wmo.

 

De Wet Langdurige Zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is de opvolger van de AWBZ. Vanuit de Wlz wordt de meest zware, langdurige zorg vergoed. Dit is zorg voor ouderen en jongeren die zijn opgenomen in een instelling of langdurig en 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. Als de zorgvrager zorg krijgt vanuit de Wlz, dan kan respijtzorg vanuit de Wlz-indicatie worden vergoed.

Respijtzorg uit de Wlz
Logeeropvang
Vervangende zorg thuis

Aanvraag en meer informatie
U kunt voor een indicatieaanvraag en meer informatie terecht bij het Centrum Indicatiestelling  Zorg: 088-78910 00 of kijk op de website van het CIZ.

 

De Zorgverzekeringswet

Persoonlijke verzorging en wijkverpleging wordt geregeld binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorgverzekeraars zijn daarmee verantwoordelijk voor verzorging en verpleging bij mensen thuis tot en met opname in het ziekenhuis (wanneer nodig).

Respijtzorg uit de zorgverzekeringswet
Verpleging thuis
Verzorging thuis

Aanvraag en meer informatie
Neem voor meer informatie en een aanvraag contact op met uw zorgverzekeraar.

 

De Jeugdwet

De Jeugdwet regelt de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. De gemeentes voeren de Jeugdwet uit.

Respijtzorg uit de Jeugdwet
Kortverblijf voor jongeren
Dagbesteding

Aanvraag en meer informatie
Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente, of kijk voor meer informatie op de website van het CJG.

 

Zorgverzekeraars

Veel zorgverzekeraars bieden een vergoeding voor respijtzorg. Bekijk hier het Verzekeringsoverzicht Respijtzorg geldend voor het jaar 2024 en ontdek of u een vergoeding kan ontvangen voor vervangende mantelzorg.